Regulamin hotelu

Administratorem Hotelu „Krowodrza – Centrum Konferencyjno – Hotelowe”, zwanego dalej Hotelem, jest Zakład Doskonalenia Zawodowego z siedzibą w Krakowie, pod adresem ul. J. Wybickiego 3A, 31-261 Kraków, NIP 6770051858, Regon 0005123840, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000137449.

§1 PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Hotelu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w Hotelu. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Hotelu.
 3. Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji hotelowej, w każdym pokoju hotelowym, a także na stronie internetowej Hotelu: krowodrza.pl
 4. Regulamin na stronie internetowej zostaje udostępniony w postaci pozwalającej na jego przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności (w formacie dokumentu HTML lub/i PDF). Na żądanie Gościa Hotel prześle kopię regulaminu w formacie PDF na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej Gościa.
 5. Podstawą do udostępnia pokoju jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty lub paszport) oraz podpisanie karty meldunkowej.

§2 REZERWACJA I WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Rezerwacji Gość może dokonywać:
  • bezpośrednio w recepcji,
  • on-line na stronie krowodrzahotel.pl poprzez wypełnienie formularza rezerwacji,
  • drogą elektroniczną e-mail: hotel@krowodrzahotel.pl
  • telefonicznie (tel: +48 12 397 21 31)
  • lub za pomocą systemów zewnętrznych rezerwacji on-line, współpracujących z Hotelem, przykładowo booking.com – do takiej rezerwacji i jej anulacji nie stosuje się postanowień § 2 niniejszego regulaminu (stosuje się zaś również regulaminy danego zewnętrznego systemu rezerwacji).
 2. Osoba rezerwująca pokój zobligowana jest do podania następujących danych:
  • imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail do kontaktu,
  • datę pobytu,
  • numer pokoju,
  • ilość osób w pokoju.

  W przypadku firm, należy podać pełną nazwę firmy, jej adres i NIP.

 3. Po złożeniu rezerwacji Gość otrzyma e-mailem potwierdzenie rezerwacji, zawierające w szczególności warunki rezerwacji i numer rachunku bankowego do wpłaty opłaty wraz z warunkami płatności.
 4. Rezerwacja jest skuteczna po dokonaniu w ciągu 3 dni od rezerwacji wpłaty zadatku w wysokości 30% kwoty należnej za cały pobyt. Wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi w razie niewykonania umowy przez Gościa – w tym rezygnacji z rezerwacji. W przypadku braku wpływu zadatku na konto bankowe Hotelu w ciągu 3 dni od dokonania rezerwacji, rezerwacja ulega anulowaniu.
 5. Po otrzymaniu zadatku przez Hotel, Gość otrzyma e-mail z potwierdzeniem rezerwacji w wybranym przez siebie terminie.
 6. Pozostałą część należności za pobyt (nie uregulowaną przelewem przed przyjazdem) należy zapłacić na miejscu gotówką lub kartą w dniu przyjazdu.
 7. Rozliczanie pobytu w Hotelu odbywa się na podstawie aktualnego cennika. Cennik jest dostępny przy dokonywaniu rezerwacji on-line, do wglądu w Recepcji hotelowej, w każdym pokoju hotelowym, a także na stronie internetowej Hotelu: krowodrzahotel.pl

§3 DOBA HOTELOWA

  1. Pokój hotelowy wynajmowany jest na doby hotelowe. Jeżeli Gość nie określi czasu pobytu najmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
  2. Doba hotelowa trwa od godziny 15:00 do godziny 11:00 dnia następnego.
  3. Śniadanie w hotelu odbywa się od 7:00-10:00.
  4. Prośbę o przedłużenie doby hotelowej Gość powinien zgłosić w recepcji jak najszybciej. Hotel może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych (pokoi) lub w przypadku Gości nie przestrzegających obowiązującego regulaminu i naruszającego prawo na ternie Hotelu.
  5. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w Hotelu w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.

  §4 ILOŚĆ OSÓB W POKOJU

  1. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
  2. Gość zobowiązuje się do nieprzekraczania liczby osób przebywających z nim w pokoju ponad tę, która została podana w rezerwacji lub karcie meldunkowej.
  3. Osoby inne mogą przebywać gościnnie w pokoju od godziny 7:00 do godziny 22:00.
  4. Stwierdzenie nieprawidłowości w tym względzie skutkuje naliczeniem opłaty dodatkowej w wysokości aktualnej ceny pokoju za każdą z niezgłoszonych osób za każdą dobę pobytu.

  §5 KORZYSTANIE Z POKOI

  1. Hotel nie akceptuje zwierząt za wyjątkiem psów przewodników.
  2. Obowiązuje bezwzględny zakaz wprowadzania zwierząt do restauracji, kawiarni, a także do hotelu. Wyjątek stanowią psy przewodnicy osób niewidomych lub niedowidzących.
  3. Wszystkie szkody w mieniu Hotelu, bądź mieniu innych Gości spowodowane przez zwierzęta obciążają Gościa, który wprowadził zwierzę do Hotelu.
  4. Dzieci poniżej 13. roku życia powinny znajdować się na terenie pokoju i Hotelu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych.
  5. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
  6. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych, jak i samego pokoju i budynku hotelowego, zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami prawa, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
  7. Wymiana pościeli w pokojach standardowo odbywa się co dwa dni, chyba, że na wyraźne życzenie gościa taka wymiana jest wskazana i dodatkowo płatna.
  8. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa powinien wyłączyć telewizor i inne urządzenia, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć okna i drzwi na klucz.
  9. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokoju grzałek, grzejników, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, niestanowiących wyposażenia pokoju. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
  10. W przypadku utraty i zgubienia kluczy do pokoju Gość jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 100 zł za zakup i wymianę zamka.
  11. Hotel przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych, w tym zgodnie z obowiązującymi przepisami. Hotel przykładowo posiada: pokoje przystosowane do obsługi gości niepełnosprawnych ruchowo, windy przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, pochylnie przy wejściach głównych do Hotelu oraz pochylnie na terenie Hotelu umożliwiające przejazd wózkiem inwalidzkim. Recepcje hotelowe, restauracje, toalety publiczne również przystosowane są dla gości niepełnosprawnych ruchowo.

  §6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ HOTELU

  1. Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego. Pojazdów mechanicznych i rzeczy w nich pozostawionych oraz żywych zwierząt nie uważa się za rzeczy wniesione.
  2. Prosimy o powiadamianie Recepcji o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
  3. Hotel – zgodnie z art. 849 par. 3 kodeksu cywilnego – ma prawo do odmowy przyjęcia do depozytu hotelowego na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności i przedmiotów mające wartość naukową lub artystyczną, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo jeżeli w stosunku do wielkości lub standardu Hotelu mają zbyt dużą wartość lub gdy zajmują zbyt dużo miejsca.

  §7 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

  1. Przedmioty, w tym osobistego użytku, pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt.
  2. W przypadku nie otrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy lub odmowy odbioru odesłanych rzeczy i pokrycia kosztów odesłania, Wynajmujący przechowa powyższe przedmioty na koszt Gościa przez okres dwóch tygodni, a po upływie tego okresu postąpi z rzeczami stosownie do przepisów o rzeczach zagubionych lub znalezionych lub porzuconych.

  §8 CISZA NOCNA

  1. W Hotelu obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 7:00 rano.
  2. W godzinach ciszy nocnej Goście mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju innych gości.

  §9 REKLAMACJE

  1. Gość ma prawo do złożenia reklamacji.
   Reklamacje, skargi i wszelkie zażalenia należy przesyłać na adres mailowy: marketing@krowodrzahotel.pl, hotel@krowodrzahotel.pl lub pocztą na adres: Centrum Konferencyjno-Hotelowe ul. Wybickiego 3b, 31-261 Kraków
  2. Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie 14 dni od jej otrzymania. Gość zostanie niezwłocznie powiadomiony drogą e – mailową lub pocztową o sposobie jej rozpatrzenia.

  §10 DANE OSOBOWE

  1. Wypełniając dane w formularzu rezerwacyjnym lub w karcie meldunkowej należy podać dane osobowe ( imię i nazwisko), adres zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail, ilość osób, które będą znajdowały się w pokoju ( z podziałem na dorosłych i dzieci), termin przybycia i opuszczenia pokoju. Dodatkowo mają Państwo możliwość wyrażenia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych do celów marketingowych zaznaczając na formularzu odpowiednią rubrykę.
  2. Administratorem Państwa danych osobowych przekazywanych w związku z korzystaniem z usług oferowanych przez Administratora danych osobowych jest: Zakład Doskonalenia Zawodowego z siedzibą w Krakowie, pod adresem ul. J. Wybickiego 3A, 31-261 Kraków, NIP 6770051858, Regon 0005123840, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000137449 (dalej „Administrator”).
  3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez Administratora Państwa danych osobowych należy kontaktować się pod numerem telefonu………… e-mail: iod@zdz.krakow.pl.
  4. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/We (dalej „RODO”) – tj. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, której Państwo jesteście stroną – tj. umowy korzystania z pokoju hotelowego. W przypadku, gdy wyrazili Państwo zgodę na przesyłanie do Państwa treści marketingowych Administrator będzie także przetwarzał dane osobowe w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO – tj. na podstawie zgody Państwa na przetwarzanie danych osobowych.
  5. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu zawarcia i realizacji umowy z Administratorem. Podanie przez Państwa danych osobowych jest także dobrowolne w celu umożliwienia Administratorowi przesyłania do Państwa treści marketingowych, ale bez podania tych danych Administrator nie będzie miał możliwości informowania Państwa o świadczonych usługach.
  6. Administrator będzie przechowywał Państwa dane osobowe do upływu przedawnienia roszczeń związanych z umową jaką Państwo zawarli z Administratorem. Dane osobowe, które są przetwarzane przez Administratora na podstawie Państwa zgody będą przechowywane przez Administratora przez okres prowadzenia przez Administratora działalności gospodarczej, chyba, że skorzystają Państwo wcześniej z przysługującego Państwu prawa do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych.
  7. Administrator będzie przekazywał Państwa dane osobowe tylko swoim dostawcom, którym zlecił usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych np. dostawca usług IT, dostawca usług księgowych, dostawca usług prawnych, dział marketingu. Wszystkie podmioty, którym będą przekazywane Państwa dane osobowe będą je przetwarzać na podstawie umowy z Administratorem i tylko zgodnie z poleceniami Administratora.
  8. Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
   1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
   2. prawo dostępu do swoich danych osobowych,
   3. prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
   4. prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych,
   5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
   6. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy Administrator będzie przetwarzał dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora,
   7. prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Administratora swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Mogą Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać aby Administrator przesłał te dane do innego administratora. Administrator dokona takiego przesłania jeżeli będzie to technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Państwu tylko co do tych danych osobowych, które Administrator przetwarza w związku z zawartą z Państwem umową lub na podstawie Państwa zgody.
  9. Mogą Państwo realizować prawa, o których mowa w ustępie 8 kontaktując się z Administratorem zgodnie z ustępem 3 niniejszego paragrafu.
  10. W zakresie, w jakim Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody (czyli dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych) – mają Państwo prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem. Mogą Państwo wycofać zgodę poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres Administratora wskazany w ustępie 2 niniejszego paragrafu lub zgodnie z ustępem 3 niniejszego paragrafu.
  11. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organu nadzorczego w rozumieniu RODO) w zakresie przetwarzania przez Administratora Państwa danych osobowych w sposób i w trybie określonym w przepisach RODO oraz ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
  12. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).
  13. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ( w tym w formie profilowania).

  §11 POSTANOWIENIA DODATKOWE

  1. W pokojach i budynku hotelu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz świec i otwartego ognia. Za naruszenie zakazu palenia na Gościa może zostać nałożona przez Hotel opłata w wysokości stanowiąca koszt interwencji służb specjalnych lub równowartość dezodoryzacji pomieszczeń, prania zasłon, firan i narzut.
  2. W pokoju nie można przechowywać rzeczy niebezpiecznych i zabronionych przez prawo – w tym broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych.
  3. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek trwałych zmian w pokoju i jego wyposażeniu.